• Çalışma Saatleri : Haftaiçi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 | Verem Testi (PPD) Günleri : Pazartesi - Salı - Cuma
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

İSTANBUL VEREM SAVAŞI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Değiştirilebiliyor

 
 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :
MADDE – 1

1927 yılında İstanbul Verem Savaşı Derneği adı ile bir Dernek kurulmuştur.

Derneğin Merkezi : İstanbul, Taksim, Selimehatun Mahallesi, Sağlık Sokak No: 23’ tedir.

DERNEĞİN AMACI :
MADDE - 2

İstanbul ilinde verem savaşının etkili ve başarılı olması için gerekli çalışma esas ve ilkelerini ortaya koymak, veremin bireysel ve sosyal tehlikelerine karşı halkı ve belediyeleri uyarmak ve verem hastanesi, sanatoryum, dispanser ve benzeri tanı ve tedavi merkezleri kurmak ve işletmek, bunların gerçekleştirilmesi için hükümet, belediye , özel idareler ve sivil toplum örgütleri ile resmi ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, yazılı, görsel ve her türlü yayın organları ve ilmi toplantılar, çalışmalar, seminerler ve önerilerle, verem savaşını daha da güçlendirerek, bu mücadelenin geniş halk kitlelerine yayılmasını sağlamak ve gerektiğinde her türlü kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Bu amacın gerçekleşmesi için :

1- İstanbul ilinde verem savaşı mücadelesinin etkili ve başarılı olması için gerekli çalışma esas ve ilkelerini belirlemek,

2-Verem ve benzeri diğer göğüs hastalıkları konusunda hastane, dispanser, araştırma merkezleri, laboratuarlar ve benzerlerini kurmak ve işletmek.
Bu tesislerin kurulması, işletilmesi ve yürütülmesi için hükümet, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, Özel İdareler ve sivil toplum örgütleri, gerçek ve Tüzel kişiler nezdinde girişimlerde bulunmak, maddi ve manevi destek sağlamak ve gerektiğinde iş birliğinde bulunmak,

3- Verem hastalığı ile uğraşan hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının eğitimini sağlamak, verem savaşında propaganda, bilimsel öğretim ve eğitim yapmak, bu suretle verem savaşını güçlendirerek geniş halk kitlelerini bu hususta uyarmak ve bilgilendirmek,

4- Verem teşhisi konmuş hasta ve ailesine ilaç, ayni yardımlarda bulunmak, hastanın maddi durumunun yetersiz olması halinde bu gibi kişilere nakdi yardımlarda bulunmak,

5- Derneğin olanakları dahilinde, ihtiyacı olan diğer verem savaşı derneklerine ayni, ilaç ve nakdi yardımlarda bulunmak,

6- Verem Savaşı konusunda Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Belediyeler, Özel İdareler ve ilgili diğer kurum ve kişilerle işbirliği yapmak,


7- Derneğin hizmet, amaç ve konularından birini veya tümünü gerçekleştirmek üzere proje ve sözleşmeler yapmak, iktisadi işletmeler açmak, iktisadi işletme ve ortaklıklara girmek, devralmak, devretmek, kiraya vermek veya derneğe ve kamuya yararlı başka bir amaca tahsis etmek,

8-İkametgah ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar ve kiralar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırmak,

9- Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için amaç ve hizmet konularıyla ilgili ulusal ve uluslararası ne benzer amaçlı kuruluşlarla iş birliği yapmak suretiyle her türlü konferans, toplantı, seminer ve diğer gösteriler ve etkinlikler düzenlemek , amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak mevzuat hükümlerine uygun olarak haftalık, on beş günlük, aylık süreli ve süresiz yayınlar yapmak.

10- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul etmek.

11- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlamak.

12- Ulusal ve Uluslar arası ve benzer, amaçlı kuruluşlara üye olmak, işbirliği yapmaktır.

13- Amacın gerçekleşmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.


MADDE – 3

Dernek siyasi amaç güdemez, siyasi faaliyette bulunamaz.


DERNEĞİN KURUCULARI :
MADDE – 4

Derneğin kurucuları 26 kişi olup, bunların ad ve soyadları, meslekleri, ikametgahları, tabiyetleri aşağıda alfabe sırası ile yazılıdır.

 Adı soyadı Mesleği İkametgah Tabiyeti

1- Abdülkadir Lütfi Doktor Ölmüştür T.C .>> >> >> Özgeçmişi
2- General Ali >> >> >> Özgeçmişi
3- Ali Şükrü Şavlı >> >> >> Özgeçmişi
4- General Asaf Derviş >> >> >> Özgeçmişi
5- Bahri İsmet >> >> >> Özgeçmişi
6- General Besim Ömer >> >> >> Özgeçmişi
7- Burhanettin Binzet 
8- Cevat 
9- Ethem A. Battalgazi >> >> >>Özgeçmişi
10- Op. Emin Ergül
11- Tuğ. Amr. Hakkı Şinasi >> >> >> Özgeçmişi
12- Op. Mim Kemal Öke >> >> >> Özgeçmişi
13- Muhittin Hekimbaşızade >> >> >> Özgeçmişi
14- Op. Murat Cankat >> >> >> Özgeçmişi
15- Mustafa Talaz Özkan
16- Musa Kazım >> >> >> Özgeçmişi
17- Nazım Hamdi Duman
18- Neşet Usman
19- Ömer Lütfi Eti
20- Refik Münir
21- Reşat Rıza
22- S. Hüseyin Elbi >> >> >> Özgeçmişi
23- Süleyman Ethem
24- General Tevfik Sağlam
25- Tevfik İsmail Gökçe
26- General Ziya Nuri >> >> >> Özgeçmişi


DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI:
MADDE –5

A) Hiç Kimse, Derneğe üye olmaya ve Dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz.

B) Fiili ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir.

C) Türkiye’ de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler derneğe üye olabilirler.

D) Derneğe üye olmak isteyen herkes yönetim kurulu başkanlığına en az 3 senelik dernek üyelerinden, 3 kişinin referansı ile başvurur.

E) Başvuru sahibi dernek yönetim kurulunun tespit ettiği bir üyelik talepnamesi doldurmakla yükümlüdür.

F) Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile bildirir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.


ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :
MADDE –6

a) Her üye isteğini yazı ile bildirmek suretiyle dernekten ayrılabilir,

b) Ölüm,

c) Aidatını üst üste iki yıl yazılı uyarılara rağmen ödemeyenler,

d) Derneğin tüzüğüne ve amacına aykırı hareket edenler,

e) Derneğin şeref ve haysiyetini bozacak hareketlerde bulunanlar,

f) Derneğe üye olma şartlarına uygun olmayan hallerini saklayanların üyelikleri sona
erer.

Bu durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

Tüzükte gösterilen çıkarma sebeplerine dayalı olarak çıkarılan üye çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiası ile itiraz edemez.


ÜYE TÜRLERİ :
MADDE – 7

a ) Kurucu üye, derneği kuran ve adları 3. maddede yazılı kimselerdir.

b ) Asli üye derneğe yılda en az 5.00 ( beş ) TL vermeyi kabul  ve taahhüt edendir.

c ) Fahri üye, Derneğe maddi ve manevi büyük hizmetleri olan ve Dernek Genel Kurulunca bu ünvan verilmiş kimselerdir

 


ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE – 8

A) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler.

B) Dernek, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez. Eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

C) Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Ancak: dernek bütçesinden ücret alan üyeler dernek organlarına seçilemez.

D) Dernekten çıkan veya çıkarılan üye dernek mal varlığında hak iddia edemez.

E) Her Üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Ancak; üyeliği 6 Ay’ dan az olan üyeler ilk Genel Kurul’ da oy kullanamaz. Fahri Üyeler aidat ödeseler dahi Genel Kurul’ da oy hakkına sahip değillerdir.

F) Tüzüğün 7 ( b ) maddesinde belirtilen ödentiyi dernekten çıkan veya çıkarılan üye üyelikte bulunduğu döneme ait ödentisini vermek zorundadır.


Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.


G) Üyeler, Dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.

H) Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.


DERNEĞİN ORGANLARI :
MADDE – 9

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu,

 

 

 

GENEL KURUL OLUŞUMU VE TOPLANMASI :
MADDE – 10

A) Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
B) Olağan Genel Kurul 3 yılda bir Mart ayı içinde yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.
C) Genel Kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine 30 gün içinde Olağanüstü toplanır.

Yönetim kurulu, genel kurul’ u toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurul’ u toplantıya çağırmakla görevlendirir.


ÇAĞRI USULÜ :
MADDE – 11

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


TOPLANTI YERİ :
MADDE – 12

Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu İstanbul’ da yapılır.

  

TOPLANTININ YETER SAYISI :
MADDE – 13

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde 2/3 sinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak; bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ, GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:
MADDE – 14

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ve iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Kararlar açık oyla ve çoğunluk ile alınır.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :
MADDE – 15

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ , GENEL KURUL KARARLARI İLE KARARIN İPTALİ:
MADDE – 16

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Derneğin hizmet, amaç ve konularından birini veya tümünü gerçekleştirmek üzere proje ve sözleşmeler yapmak, iktisadi işletmeler açmak, iktisadi işletme ve ortaklıklara girmek, devralmak, devretmek, kiraya vermek veya derneğe ve kamuya yararlı başka bir amaca tahsis etmek için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
2-Dernek organlarının seçilmesi,
3-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
4-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim ile denetim kurulunun ibrası,
5-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
6-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.
8- Federasyon Genel Kurulunda derneği temsil edecek üç delegenin seçilmesi,
9-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
10-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
11-Derneğin vakıf kurması,
12-Derneğin fesih edilmesi,
13-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
15- Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. ancak; tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır.
16- Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır

Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir:

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREV BÖLÜMÜ :
MADDE – 17

a) Yönetim Kurulu onbir asil ve onbir yedek üyeden oluşur. Asil ve yedek üyeler Genel Kurulda gizli oy ve açık tasnif ile seçilirler. Dernek bütçesinden ücret alanlar Yönetim Kuruluna seçilemezler.

b) Yönetim Kuruluna seçilenler ilk toplantılarında gizli oyla bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter, bir genel sekreter yardımcısı ve bir muhasip üye seçerler. Ayrıca Yönetim Kurulunun işlerini kolaylaştırmak üzere lüzumu kadar en az üç kişiden teşekkül eden komisyonlar seçilir.

c) Yönetim Kurulu onbeş günde bir başkanın bakanlığında, bulunmadığı taktirde başkan vekilinin, her ikisinin bulunmadığı hallerde ise Genel Sekreterin başkanlığında olağan olarak toplanır. Olağanüstü hallerde başkanın gün, saat, toplantı yeri ve gündemini belirten yazılı daveti ile olağanüstü toplanır. Her iki tür toplantılar Yönetim Kurulunu teşkil eden üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanabilir. Aksi halde toplantı olamaz.

d) Yönetim Kurulundan herhangi bir sebep ile ayrılan üyenin yerine yedek üyelerden en çok oy almış olan davet edilir.

e) Mazeretsiz olarak üst üste 3 Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üye çekilmiş sayılır.


YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE - 18

a ) Derneği temsil etmek,

b ) Yönetim Kurulu, Genel Kurulunun icra organıdır.

c ) Derneği yasalar ve bu tüzük muvacehesinde yürütür ve yönetir.

d ) Derneğin yasal haklarını ve manevi şahsiyetini korur.

e ) Derneğin amacının temini hususunda mevcut menkul ve gayrimenkul malları
üzerinde Dernek hükmi şahsiyetinin haiz olduğu bilcümle tasarruf, muamelat hak ve selahiyetlerini ifa ve istimal ile Derneğin gayesi için zaruri menkul ve gayrimenkul satın alır ve satışına karar verir, bunlar üzerinde her türlü tasarruf hakkını kullanır. Yönetim Kurulu, bu görev ve yetkileri kullanırken, Genel Kurulun kararının alınması, gereken hallerde, tasarruftan evvel Genel Kuruldan yetki almak zorundadır.

f ) Derneğin tüzüğünde lüzum görülen değişikliklerin esaslarını tespit eder, hazırlar Genel Kurula sunar.

g ) Derneği temsil etmek hususunda gerekirse kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki verebilir.

h ) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yaparak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar.

ı ) Derneğin konusu ve amacı doğrultusunda emrinde çalışması gereken kadroyu yapar ve bu hizmet erbabı için iç hizmet yönetmenliklerini yapar.

i ) Dernek merkez ve dispanserlerinde lüzumlu personelin atamalarını yapar ve yönetmelikler ile İş Kanunu hükümleri doğrultusunda görevlerine son verebilir.

j ) Üye sayısının ve Derneğin gelirini çoğaltmak amacı için her türlü teşvik vasıtalarına başvurur.

k ) Denetleme Kurulu raporlarına göre tedbirleri alır, eksiklikleri giderir.

l ) Derneğe üye olanların hüviyetlerini, giriş tarihlerini, aylık ve yıllık aidatlarla taahhütlerinin yerine getirip getirmediklerini mufassal olarak kaydeder.

m ) Gelen ve giden evrakın dosya kayıtlarını tutar.

n ) Alınan kararların imzalanmış asıllarını saklar.

o ) Yasal bütün defter, makbuz ve kayıtları gereken yerlerden tastik ettirerek kullanmasını ve muntazam tutulmasını sağlar.

ö ) Her çeşit gelirler ile sarfiyatın nerelere yapıldığını usulü dairesinde açık olarak gösterir defterler tutar, bilanço ve kesin hesap defterlerini tanzim ettirir.

p ) Gelirler dip koçanlı veya suretli makbuzlarla alınır.Sarfiyat da müsbit evrakla yapılır. Bu koçanlar, suretler, müsbit evrak ayrıca saklatılır.

r ) Yönetim kurulu derneğin amacına ulaşması için Hükümet, Belediye,Üniversiteler , Özel İdareler ve ilgili diğer kurum ve kişilerle işbirliği yapar. Halkın verem savaşına katılmasına imkan dairesinde sağlamaya çalışır.

s ) Dispanserler için gerek görülürse sosyal yardım komitesi kurulmasına karar verebilir.

ş ) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.

t ) Genel kurulca verilen onay dairesinde derneğin hizmet, amaç ve konularından birini veya tümünü gerçekleştirmek üzere proje ve sözleşmeler yapar, iktisadi işletmeler açar, iktisadi işletme ve ortaklıklara girer, devralır, devreder, kiraya verir veya derneğe ve kamuya yararlı bir amaca tahsis edebilir.


YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI:
MADDE – 19

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :
MADDE – 20

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri;

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :
MADDE – 21

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Bu bildirimde;

a) Divan Başkanı, başkan yardımcıları ve yazmanlar tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekliyle dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği de ek olarak gönderilir.

Genel Kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.


YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE – 22

a) Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.

b) Derneğin amacı doğrultusunda yürütülmesine çalışır.

c) Müesseseler nezdinde Derneği temsil eder.

d) Derneğin gelirlerinin arttırılmasını sağlar.

e) Dernekle, müesseselerine izafetle bunlara ait emlak ve akarı kanun hükümleri dairesinde ve Yönetim Kurulu kararları dahilinde tasarruf eyler.

f) Mahkemelerde vesair meclis ve müesseselerde velhasıl lüzumlu her yerde ve bilhassa kiralama ve kiraya verme işinde, her türlü alım ve satımda Yönetim Kurulu kararı ile dernek ve müesseselerini bizzat veya bilvekale temsil eder.

g) Derneğin kurduğu müesseseler üzerinde bulunan kontrol vazifelerini de kanun, vakfiyeler ve tesis hükümlerine göre yapar.

h) Yönetim Kurulu kararlarını infaz ettirir.

I) Başkan Derneğin icra amiridir.

 

BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE – 23

Başkana yardımcı olup, başkanın yokluğunda vekalet eder.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE – 24

a) Genel Sekreter Yönetim Kurulunun icra vasıtasıdır.

b) Derneğin bütün muamelelerinin kanun, tüzük, yönetmelikler ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun şekilde yürütür.


GENEL SEKRETER YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE – 25

Genel sekretere yardımcı olup, genel sekreterlik vazifelerini Genel Sekreter ile beraber yürütür.


MUHASİP ÜYENİN GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE – 26

a) Muhasip üye derneğin ita amiridir.

b) Derneğin gelir ve giderini kontrol eder.

c) Gelir ve gider evraklarının muntazam tutulmasını, muhasebe usullerine, yasalara göre tanzim edilip edilmediğini kontrol ve takip eder.

d) Her türlü sarf evrakını tetkik edip, Yönetim Kurulu kararları ve dökümanları hazır olan tahakkukların ödenmesini onaylar.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ :
MADDE – 27

Derneğin, sağlık tesislerinin ve bu yerlerde çalışanlarla, çalışmalar, Yönetim Kurulu üyelerince ve Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişiler tarafından teftiş edilir.

 

 

DERNEKTE ÇALIŞANLAR İÇİN İÇ TÜZÜK :
MADDE – 28

Yönetim Kurulu tarafından Yasalar ve Tüzük doğrultusunda yapılacak bir iç hizmet yönetmelik, çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirler.


DERNEĞİN GELİRLERİ :
MADDE - 29

a )Yasal gelirler,

b ) Üyelik Aidatı : Üyelerden derneğe giriş ödentisi olarak bir defaya mahsus olmak üzere yıllık aidat tutarı kadar giriş ödentisi alınır. Yıllık aidat olarak da 5, 00.- YTL ödenti alınır. Aidatlar, her yıl yönetim kurulu kararı ile hükümet tarafından açıklanan yeniden değerlendirme kat sayısı oranında arttırılır.

c ) Dernekçe yapılan yayınlar,
d ) Tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
e ) Mal varlığından elde edilen gelirler,
f ) Bağışlar ve yardımlar,
g ) Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlar,
h ) Pul kampanyasından sağlanan gelirler.
ı ) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacı ile kurduğu
iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflardan elde edilen gelirler.

j ) Diğer gelirler.

TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR:
MADDE – 30

Dernek, bilanço esasına göre defter tutar ve Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Yevmiye Defteri, Büyük Defter Ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanununun maliye bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Kayıt Usulü

Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak; form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir. Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

GELİR , GİDERLERDE USÜL, DERNEĞİN İÇ DENETİMİ VE DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
MADDE – 31

Gelir Ve Gider Belgeleri;

Dernek gelirleri, (dernekler yönetmeliği ek- 17’de örneği bulunan) “alındı belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, gelir vergisi kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (dernekler yönetmeliği ek-13’te örneği bulunan) “gider makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (dernekler yönetmeliği ek-14’te örneği bulunan) “ayni yardım teslim belgesi” ile yapılır. kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (dernekler yönetmeliği ek-15’te örneği bulunan) “ayni bağış alındı belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “alındı belgeleri” (dernekler yönetmeliği ek- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (dernekler yönetmeliği ek- 19’da örneği bulunan) “yetki belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.


Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (dernekler yönetmeliği ek-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:
MADDE – 32

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 


DERNEĞİN FESHİ VE KENDİLİĞİNDEN DAĞILMA:
MADDE – 33

Dernek aşağıda yazılı 3 şekilde feshedilebilir.

1- Kendiliğinden Fesih :

a) Amacının gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya süresinin sona ermesi,
b) Borç ödemede acze düşmüş olması,
c) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,
d) Olağan Genel Kurul Toplantısının iki defa üst üste yapılamaması hallerinde münfesih olur.

2- Genel Kurul Kararı İle Fesih:

Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.


3- Mahkeme Kararı İle Fesih :

Her ilgili, sulh hakimliğinden derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir. Derneğin amacı, kanuna ve ahlaka aykırı hale gelirse Cumhuriyet Savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme derneğin feshine karar verir. Mahkeme dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.


4- Kendiliğinden Dağılma

Dernek kuruluş ve amaç şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya 13. maddede belirtilen yeter sayısının bulunmaması ve üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde kendiliğinden dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararı ile olur. Bu durumda derneğin tüm menkul ve gayrimenkul varlığı Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu’ na, bu kuruluş da fesh edilmişse Türkiye Kızılay Derneği’ ne intikal eder.

 


DERNEĞİN MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ :
MADDE – 34

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Tasfiyenin Dernek Tüzüğünde Gösterilen Esaslara Göre Yapılması:

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzükte gösterilen esaslara göre yapılır.

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “ tasfiye halinde İstanbul Verem Savaşı Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılarına ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

b) Tasfiyenin Mahkeme Kararı İle Yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmemişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.


FESİH, İNFİSAH VE KAPATILMANIN SONUCU TASFİYE :
MADDE – 35

Derneğin feshi, infisahı veya kapatılması halinde tüm menkul ve gayrimenkul varlığı Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği’ ne ( Federasyonuna ), bu kuruluş da feshedilirse Türkiye Kızılay Derneği’ ne intikal eder.


ŞUBE:
MADDE – 36

Derneğin şubesi yoktur. Ancak, ilerde Genel Kurulca şube açılmasına karar verildiği taktirde, yine Genel Kurulca tüzükte gerekli değişiklik yapılmak suretiyle şube açılabilir.

BU TÜZÜKTE OLMAYAN MADDELER:
MADDE – 37

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda dernekler kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

29 Mart 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre tadilen hazırlanan iş bu tüzük 19 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda da tadilen hazırlanmıştır.

 

 

Copyright 2017 © İstanbul Verem Savaşı Derneği
Tasarım Ecole Bilgisayar