• Çalışma Saatleri : Haftaiçi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 | Verem Testi (PPD) Günleri : Pazartesi - Salı - Cuma
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

Sosyal Yardım Yönetmeliği

İSTANBUL VEREM SAVAŞI DERNEĞİ 
SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

I.BÖLÜM


MADDE 1- AMAÇ: Bu yönetmelik İstanbul ili sınırları içinde bulunan Verem Savaşı Dispanserlerinde tedavi gören tüberkülozlu hastalara ayni ve nakdi yardımların bütçe imkanları dahilinde ne şekilde yapılacağını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

MADDE 2- KAPSAM: Bu yönetmelik İstanbul ili sınırları içinde bulunan tüberkülozlu hastalara yapılacak ayni ve nakdi sosyal yardımları kapsar.

MADDE 3- DAYANAK: İstanbul Verem Savaşı Derneği Tüzüğünün “Derneğin Amacı” başlıklı 2. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4- TANIMLAR: Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a)    Dispanser: İstanbul ili sınırları içinde bulunan Sağlık Bakanlığı, Derneğimiz ve diğer gönüllü kuruluşlara ait Verem Savaşı Dispanserlerini,
b)    Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, eğitim, ev eşyası, ulaşım, ilaç gibi yapılan yardımları,
c)    Nakdi Yardım: Bu yönetmelik kapsamında yapılacak para veya para yerine geçebilecek banka kartı ve benzerini,
d)    Dernek: İstanbul Verem Savaşı Derneği’ni,
e)    Değerlendirme Kurulu: Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu’nu,
f)    Sosyal Yardım: Bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlarını, 
ifade eder.

MADDE 5- SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR: İstanbul Verem Savaşı Derneği bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere sosyal yardımda bulunabilir. Sosyal yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır. 
 
a)    Dernek ayni ve nakdi yardımlarda bulunabilmek üzere her yıl dernek bütçesine ödenek koyar.
b)    Sosyal yardımların uygulanmasında,  tedavi gören muhtaç tüberkülozlu hasta ve aileleri, Dernek imkanları ile karşılanamayacak derecede fazla olması halinde öncelikler muhtaç olma derecesi, aciliyet durumu ve müracaat sırası esas alınarak belirlenir.
c)    Bu yönetmelik kapsamına giren sosyal yardımlar Dernek bütçesinden veya Derneğin denetim, gözetim veya işbirliğinde, kamu kurum ve kuruluşlarının,  diğer dernek ve vakıfların, sivil toplum kuruluşlarının, özel ve tüzel kişilerin, ayni, nakdi ve benzeri bağışlarıyla da yapılabilir.


II. BÖLÜM

SOSYAL YARDIMLARDAN YARARLANMA USUL VE ESASLARI

MADDE 6-SOSYAL YARDIMLARDAN YARARLANMA HAKKI: 

a)    İstanbul ili sınırları içindeki Verem Savaşı Dispanserlerinden herhangi birinde tüberküloz tedavisi gören dar gelirli kişiler Dernekçe yapılacak sosyal yardımlardan yararlandırılabilir. Ancak; Çok İlaca Dirençli (ÇİD) hastalara yapılacak Sosyal Yardımlarda İstanbul İl Sınırları içinde olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Yardım yapılabilir.
b)    Dispanser başhekimi, muhtaç tüberkülozlu hastanın müracaatını alır ve bir rapor halinde Değerlendirme Kuruluna iletir.

MADDE 7-DEĞERLENDİRME KURULU: Değerlendirme Kurulu, Derneğin Sosyal Komiteler Komisyonundan oluşur.                                         
Kurul, Yönetim Kurulu tarafından üç yıllığına seçilir. Kurul ilk toplantısında bir başkan seçer.  Kurul, salt çoğunlukta toplanır ve kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Kurul, her 15 günde bir ve gerekli olduğunda kurul başkanının çağrısı üzerine toplanır.

Kurul, başvurusu yapılan hastaların durumlarını değerlendirerek sosyal yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarına, süresine, şekline ve tutarına ilişkin karar verir.  Değerlendirme Kurulu tarafından verilen kararlar doğrultusunda sosyal yardımların uygulanmasına başlanır. Kurulca karar altına alınan sosyal yardımlar ve reddedilen başvurular, ayda bir Yönetim Kuruluna sunulur.  Yönetim Kurulu, sosyal yardımın verilmesini veya reddini uygun bulmadığı takdirde bu kararları değiştirmeye veya yardım miktarını veya şeklini azaltmaya veya çoğaltmaya yetkilidir.


III. BÖLÜM


SOSYAL YARDIMLAR

Hastanın durumuna göre yalnızca nakdi veya yalnızca ayni yardım yapılabileceği gibi gerekli görüldüğü takdirde, aynı anda ayni ve nakdi yardımların birlikte uygulanması da olanak dahilindedir.

MADDE 8- NAKDİ YARDIM: Dernek, İstanbul il sınırları içindeki Verem Savaşı Dispanserlerinin herhangi birinde tedavi gören dar gelirli hastanın sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümüne yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir. Ancak; Çok İlaca dirençli (ÇİD) hastalara yapılacak Sosyal Yardımlarda İstanbul İl sınırları içindeki Verem Savaş Dispanserlerinin herhangi birinde tedavi görüp görmediğine bakılmaksızın Sosyal yardım ve Nakdi yardım yapılabilir. Bu yardımlara hastaya ait ev kirası (barınma), yol, su, elektrik, doğalgaz giderleri dahildir. Yapılacak nakdi yardımların bedeli ve süresi Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir. Aylık olarak yapılacak bu nakdi yardım, net asgari ücret tutarını geçemez. Nakdi yardım, tedaviyi takip eden dispanser başhekiminin, tedavinin bittiğini Değerlendirme Kurulu Başkanlığına bildirdiği ayı takip eden aybaşından itibaren kesilir. Nakdi yardım yapılmasına karar verilen tüberkülozlu hastalara ödenecek tutar, yardımı alacak kişinin banka hesabına yatırılır. Ancak, ev kira bedeli ev sahibinin banka hesabına, su, elektrik, doğalgaz gibi giderlere ait faturalar hasta adına olmasa dahi hastanın konutuna ait olması halinde ilgili kuruma ödenebilir. Elden ödeme yapılmaz.

MADDE 9- AYNİ YARDIM: Dernek, İstanbul il sınırları içindeki Verem Savaşı Dispanserlerinin herhangi birinde tedavi gören dar gelirli hastalara, yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, eğitim, ev eşyası, ulaşım, ilaç ve benzeri ayni yardımlar yapabilir. Yardım, Verem Savaşı Dispanser başhekiminin vermiş olduğu rapora istinaden Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek sayı, içerik, miktar ve sürede yapılabilir. Ayni yardımlar tedavi devam ettiği sürece belli aralıklarla yapılır. Yine ayni yardımlar alışveriş çeki, akıllı kart kontörü ve benzeri aracılığıyla da yapılabilir.

Ayni yardımlar hastanın tedavi gördüğü dispanserde, dispanser başhekiminin sorumluluğunda ve Dernekler Kanununda belirtilen ayni yardım teslim belgesi tanzim edilerek imza karşılığı dağıtılır.

MADDE 10- ÖDEME/DAĞITIM YAPILACAK KİŞİLER: Bu yönetmelik kapsamında yapılacak nakdi ve ayni yardımlar, hak sahibine veya duruma göre vekiline veya vasisine imza karşılığında yapılır. Hak sahibine yapılacak ödemelerde kimlik fotokopisi ve imzası yeterlidir; veli, vasi veya vekiller için ilgili belgenin ibrazı aranır.
         
Engelli, yaşlı, hasta ve benzeri nedenlerden dolayı nakdi ve ayni yardımı almaya gelemeyecek durumda olan hak sahiplerine, ibraz edecekleri vekaletname, vasi tayin belgesi vb. belge karşılığında, nakdi yardımlar vekil veya vasinin banka hesabına; ayni yardımlar ise ayni yardım teslim belgesi imzalatılmak suretiyle yapılır.
    
MADDE 11- SOSYAL YARDIM HARCAMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE ALINAN BAĞIŞLAR: Kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler tarafından sosyal yardım harcamalarında kullanmak üzere, şartlı ya da şartsız olarak alınan nakdi veya ayni bağışlar, bu Yönetmelik kapsamında sosyal yardımlarda ve varsa bağışın şartına uygun olarak kullanılır.  Ayni bağışlar, ayni bağış alındı belgesi ile kabul edilir.

Nakdi bağışlar,  makbuz karşılığında dernek veznesine veya derneğin banka hesabına kabul edilir ve sosyal yardıma veya varsa bağışın şartına uygun harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir ve bu ödenekten amaç dışında bir tertibe aktarma yapılamaz. Bu bağışlar sosyal yardım harcamalarında Dernek bütçesi ödeneğine göre öncelikli olarak kullanılır. 

MADDE 12-YÜRÜRLÜK: Bu yönetmelik 14.05.2014 tarih 11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

MADDE 13- YÜRÜTME: Bu yönetmelik hükümlerini İstanbul Verem Savaşı Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

Paylaş