• Çalışma Saatleri : Haftaiçi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 | Verem Testi (PPD) Günleri : Pazartesi - Salı - Cuma
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

59.Verem Eğitim ve Propaganda Haftasında "Basın Toplantısı" (2006 Yılı)


59.Verem Eğitim ve Propaganda Haftasında "Basın Toplantısı"
(2006 Yılı)

VEREM HAFTASI (1-7 OCAK 2006) BASIN AÇIKLAMASI

9.Verem Eğitim ve Propaganda Haftasında "Basın Toplantısı"

Sayın BASIN MENSUPLARI;

01-07 Ocak 2006 tarihleri arasında 59. ”Verem Eğitim ve Propaganda haftası” içinde bulunmaktayız.Verem (Tüberküloz) hastalığı dünya ölçüsünde ve ülkemizde bir halk sağlığı olarak önemini halen korumaktadır.Tüberküloz Dünya da erişkinlerde bulaşıcı hastalıklardan ölümün HIV / AİDS’ den sonra ikinci nedenidir.
Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri tüberküloz basili ile enfektedir. Bu kişilerin yaklaşık % 10’ u yaşamlarının bir döneminde tüberküloz hastalığına yakalanacaklardır.Eğer bu enfekte kişiler HIV/AIDS gibi vücut direncini azaltan bir hastalığa yakalanırlarsa tüberküloz hasta olma şansları çok artmaktadır.Nitekim HIV/AIDS enfeksiyonunun yaygın olduğu Afrika , Güneydoğu Asya gibi bölgelerde tüberküloz hasta sayısında patlama yaşanmaktadır.
Dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon yeni hasta ortaya çıkmakta ve 2-2.5 milyon civarında insan tüberküloz hastalığından ölmektedir.Türkiye de Verem savaşı Daire Başkanlığının verilerine göre yılda 19.000 civarında yeni tüberküloz hastası saptanmıştır.


İSTANBUL’DA VEREM SAVAŞI ; GÜNCEL DURUM VE SORUNLAR

1.HASTA SAYISI ARTIYOR MU ?
İstanbul’da 2003 yılında dispanserlere yeni kayıt edilen tüberkülozlu hasta sayısı 4726 idi. Bu sayı 2004 yılında 5127’ ye yükselmiş, 2005 yılında ise ( Aralık 2004-Aralık 2005 hesaplaması) 6433 olarak bulunmuştur.

9.Verem Eğitim ve Propaganda Haftasında "Basın Toplantısı"

Bu rakamlar dispanserlere kayıt olarak burada kendilerine dosya açılan hasta sayılarını göstermektedir. Sağlık Müdürlüğüne bildirimi olmayan olgular ve bildirimi olsa da dispanserler dışında tedavi gören olgular bu sayının dışındadır.
2005 yılında bulunan hasta sayısının 2004 yılına göre yaklaşık % 36 lık artışı esas olarak hastalık bildirimi ve kayıt oranlarındaki artışa bağlıdır. Daha önce Dispanserlere kayıt olmayan SSK’lı hastaların dispanserlere kayıt olması ve hasta bildirimlerinde sağlanan kısmi düzelme ile açıklanabilir.
Fakat bu rakamlar İstanbul’da tüberküloz sorununun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Türkiye’de tüberküloz hastalık sıklığı 100.000 kişide 26 iken, bu rakam İstanbul’da 2005 yılı için 100.000’de 57 dir.

2.İSTANBUL’DA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ SORUNU NE DURUMDADIR ?
2004 yılında dispanserlere kayıtlı olan ve direnç testi yapılmış 1865 olguya dayanan çalışmada çok ilaca dirençli tüberküloz (MDR-TB) yeni olgular içinde % 4.3 ( 70/1614), daha önce tedavi almış olgular içinde % 17.1 (43/251) olarak bulunmuştur. Bu oranlar DSÖ kriterlerine göre çok yüksektir.

3.İSTANBUL’DA GÖZETİMLİ TEDAVİ UYGULANIYOR MU ?
İstanbul’da tüberküloz hastalarında Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) sistematik olarak uygulanamamaktadır. Bunun esas nedeni Sağlık yönetiminin bu konuda bir kararlılık göstermemesi ve İstanbul’daki birinci basamak sağlık kurumlarının yetersizliğidir. Sağlık Bakanlığının 2005 yılı 88 sayılı genelgesinde Sağlık Ocakları tüberküloz hastalarının gözetimli tedavisi için görevli kılınmışlarsa da bu uygulanmamaktadır.
İstanbul Verem Savaşı Derneği ve İstanbul Eczacılar Odası işbirliği ile bazı dispanser bölgelerinde eczanelerde ve sınırlı sayıda olguda dispanserlerde gözetimli tedavi uygulanmaktadır. Bu olguların sayısı 2005 yılı için tüm olguların % 10’undan azdır.

4.İSTANBUL’DA TÜBERKÜLOZLU HASTALAR İÇİN YETERLİ YATAK BULUNMAKTA MIDIR ?
Tüberkülozlu hastalar hastanede yatak sorunu yaşamaktadır. Bunun nedeni Heybeliada Göğüs Hastalıkları Hastanesinin kapatılması ve hastanelerde uygulanan performans anlayışı gereği hastane yönetimlerinin hastaneye pek kazanç getirmeyen tüberkülozlu hastaları yatırma konusunda istekli olmamalarıdır.

9.Verem Eğitim ve Propaganda Haftasında "Basın Toplantısı"

Gözetimli tedavinin uygulanmadığı koşullarda hastaların tedavi başlangıcında hastaneye de yatamamaları önemli tedavi sorunlarında yol açmaktadır.

5.İSTANBUL’DA VEREM SAVAŞI DİSPANSERLERİ YETERLİ MİDİR ?
Ankara’da 2004 yılında tanı konulan 780 hasta için 6 dispanser görev yaparken İstanbul’da sadece Gaziosmanpaşa, K.Çekmece ve Bağcılar dispanserlerinin hasta sayısı 1500’ü geçmektedir.Özellikle bu dispanserlerde önemli oranda sağlık çalışanı açığı bulunmaktadır. İstanbul’da dispanserlere uzak birçok bölgede verem savaşı mücadelesinde rol oynayacak birimlere ihtiyaç vardır.

6.İSTANBUL’DA VEREM SAVAŞI MÜCADELESİNDE YÖNETİM VE KOORDİNASYON YETERLİ MİDİR ?
İstanbul’da verem savaşında bir yönetim ve koordinasyon eksikliği bulunmaktadır.T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 2005 yılı 88 sayılı genelgesinde illerde ilgili tarafların katılacağı bir koordinasyon kurulunun oluşturulması önerilmektedir. İstanbul’da bu yerine getirilmediği için mücadelenin tanı, bildirim, kayıt, raporlama, tedavi ve takip gibi her aşamasında sorunlar yaşanmaktadır.Ankara’da yılda saptanan 700-800 hasta için Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ayrı bir Tüberküloz Kontrol Birimi olmasına rağmen yılda 7000’ e yaklaşan hasta sayısına rağmen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde gerçek anlamda böyle bir birim yoktur.

7- İSTANBUL VEREM SAVAŞI DERNEĞİNİN ÇALIŞMALARI
Türkiye’de mevcut 270 dispanserin 32 tanesi gönüllü kuruluşlara aittir.İstanbul Verem Savaşı Derneği 1927 yılından beri kamuya yararlı bir dernek olarak hizmet vermektedir. Derneğimizin İstanbul’da 12 adet Verem Savaşı Dispanseri bulunmaktadır. Buralarda Verem hastalarının tedavi ve takibi ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Derneğimizin riskli grupların taramalarını değerlendiren epidemioloji servisi, bölge tüberküloz laboratuarı, 2 gezgin röntgen ekibi, kütüphanesi ve bir eğitim merkezi bulunmaktadır. Bölge laboratuarımızda İstanbul ve Trakya bölgesi dispanserlerinden gelen bütün materyaller verem açısından ücretsiz olarak incelenmektedir. Derneğimiz 2005 yılı içinde İstanbul’ da yaşanan ilaç sıkıntısını gidermek için 200.000-YTL’ lik ilaç satın alıp tüm dispanserlere dağıtmıştır.
Derneğimiz bu yıl 1450 adet İlköğretim Okuluna posta yolu ile Verem Eğitim ve Propaganda Materyali ve CD göndermiş ; ayrıca, eğitim amaçlı hazırlanan bu CD’ ler İstanbul’ da bulunan Dispanser hekimlerine de dağıtılmıştır.
Derneğimiz İstanbul Milletlerarası Tevfik Sağlam Verem Araştırma ve Gösteri Merkezimizin eğitim salonunda 15 günde bir yapılan bilimsel toplantılarda İstanbul’ daki Verem Savaşı Dispanserlerinin ve Göğüs Hastalıkları hastanelerinin hekimleri ve hemşirelerine yönelik müşterek eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

           Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN                                                                                   Dr. Ahmet Refik EREM
              İstanbul Verem Savaşı                                                                                          İstanbul Verem Savaşı 
             Derneği Genel Sekreteri                                                                                              Derneği Başkanı

 

Paylaş